Bocah Donya

Klachtenregeling

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het klachtenportaal Zorg

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten  .

Wanneer u een klacht heeft, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Mailadres Kinddonya@gmail.com.

https://klachtenportaalzorg.nl/over-klachtenportaal-zorg/over-de-jeugdwet/