top of page

Ambulante Gezinsbegeiding

Werkwijze

Oplossingsgericht werken is het uitgangspunt van waaruit gewerkt wordt in de begeleiding van de cliënten. Samen met de cliënten wordt er aandacht besteed aan de verschillende leefgebieden van de cliënten. Wat gaat er minder goed maar ook wat zijn de krachten van de client die mogelijk onderbelicht zijn.  De leefgebieden waar aan gedacht kan worden zijn:

  • De scholing/werk van het kind

  • De opvoedingssituatie van het kind en in de context binnen het gezin.( vechtscheiding)

  • Het netwerk van het kind/gezin

  • De psychische situatie van het kind en de gezinsleden

  • De financiële situatie binnen het gezin

  • Juridische procedures binnen het gezinssysteem

Plan van aanpak

Samen met de cliënten wordt er een plan opgesteld waarin de doelen geformuleerd worden. Maandelijks evalueren we de doelen die opgesteld zijn. De verwijzende instantie zal op de hoogte gebracht worden van de vorderingen die er gemaakt worden of eventuele knelpunten die er ontstaan.  Er zal zo nodig ondersteuning geboden worden in gesprekken bij andere organisaties en bijvoorbeeld op de school van het kind.

Voor deze doelgroep( mensen met een niet westerse achtergrond) is het belangrijk dat de ouders/kind duidelijk op de hoogte zijn van de verschillende instanties en de rol die er vanuit de instantie vervuld wordt binnen onze maatschappij. Vanuit BocahDonya vinden wij het heel belangrijk dat er doorgevraagd wordt en eventueel middels een tolk duidelijkheid en verheldering gebracht wordt bij de client.

Vanuit BocahDonya zijn wij ook op de hoogte van de juridische processen waar een nieuwkomer mee te maken krijgt zoals de asielaanvraag en de gezinshereniging. Hierin kunnen de cliënten in ondersteund worden.

Het bieden van ondersteuning in een vechtscheiding aan deze doelgroep vraagt om een intensieve aanpak. Zo is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de rol van de familie, de positie van de man en vrouw in het land van herkomst. De familie eer die belangrijk is binnen de wij cultuur. BocahDonya beschikt hierin over kennis en ervaring. Wanneer er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek zien wij dit als een contra indicatie.

bottom of page